Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
JKA Slovenija
Karate klub Mežica

Učno gradivo

Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Jion
Jitte
Jiin
Goju Shiho Dai
Goju Shiho Sho
Enpi
Chinte
Gankaku
Hangetsu
Meikyo
Niju Shiho
Sochin
Unsu
Wankan
Demostracije: T. Asai, M. Tanaka

IZPITNI PROGRAM JKA (od 1.4.2022)

GRADIVO ZA REGISTRIRANE ČLANE